موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه info@mehrasa.ir
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

مددجویان آسایشگاه


 

   

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 74 75

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار 77 78

79  80 81

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار

85 مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار  90111