موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

مددجویان آسایشگاه


 

   

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 74 75

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار 77 78

79  80 81

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار

85 مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار

مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار مددجویان آسایشگاه امیرالمومنین (ع) سبزوار  90111